درباره

یکـی از رسـالتهای مهمـی کـه امـروزه برعهـده دانشــگاههای کشــور میباشــد، آمــوزش مبتنــی بــر تحقیـق و پژوهـش اسـت. به همیـن منظـور توسـعه و تحقـق اهـداف پژوهشـی، تولیـد دانـش و کاربـردی نمــودن آن در جهــت تولیــد ثــروت، توجــه هرچــه بیشــتر بــه تحقیقــات و پژوهــش را امــری ضــروری مینمایــد. در همیــن راســتا دانشــگاه اراک در ســالهای اخیــر توجــه ویــژهای بــه فراهــم نمــودن امکانــات پژوهشــی دانشــگاه داشــته کــه ایــن امــر در ســایه افزایــش بودجــه پژوهشــی و همچنیــن همدلــی مســئوالن و اعضــای هیاتعلمــی محقــق گردیــده اســت. معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه اراک بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه فعالیــت خــود، دارای زیــر مجموعههایــی شــامل مدیریــت امــور پژوهشــی، مدیریــت کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد و اطالعرســانی، مدیریــت امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، مدیریــت همکاریهــای دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت، مدیریــت فنــاوری، کارآفرینــی و تجاریســازی، مدیریــت آزمایشــگاه مرکــزی، مرکــز اســناد، و مدیریــت مــوزه تاریــخ طبیعــی میباشــد.