درباره معاونت

نمایشگر یک مطلب

در باره معاونت 

دکتر فضلعلی 

 

 

نمایشگر یک مطلب

معاون پژوهش و فناوری

علیرضا فضلعلی
دانشیار مهندسی شیمی