سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

4

ورود

زمان ارائه طرح پژوهشي در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري

مصوبه 27/6/91 در خصوص زمان ارائه طرح پژوهشي در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري لغو گرديد و مقرر گرديد در صورتيكه حداقل فاصله زماني دفاع 6 ماه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و يكسال براي دانشجويان دكتري باشد، طرح در قالب پايان نامه پذيرفته شود.