سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

1

ورود

شرايط پذيرش سمينارهاي علمي بين المللي

بر اساس مصوبه 24/6/1393 شوراي پژوهشي دانشگاه مقرر گرديد علاوه بر رعايت  آيين نامه دانشگاه اراك در مورد شركت با ارائه مقاله در گردهمايي هاي علمي بين المللي خارج از كشور، از اين پس فقط به سمينارهاي بين المللي كه كاملا تخصصي باشد مجوز شركت داده شود.