سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

3

ورود

هزينه قابل پرداخت براي شركت در كنفرانس هاي علمي داخلي

بر اساس مصوبه 19/3/1393 شوراي پژوهشي دانشگاه مقرر گرديد حداكثر هزينه قابل پرداخت براي شركت در يك كنفرانس علمي داخلي 6500000 ريال باشد. سقف پرداخت براي هزينه‫هاي شركت در دو كنفرانس داخلي و يا بيشتر حداكثر 10000000 ريال تعيين گرديد.