سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

6

ورود

شرايط همكار دانشجويان دوره دكترا در طرح هاي پژوهشي مستقل

در صورتيكه دانشجويان دوره دكتري امتحان جامع خود را گذرانده و شاغل نيز نباشند همچنين بر اساس نظر استاد راهنما و معاونت آموزشي دانشكده مربوطه مقالات مربوط به پايان نامه خود را منتشر كرده باشد مي‫ توانند براي انجام يكي از طرح‫هاي پژوهشي مستقل استاد راهنماي خود به عنوان همكار مشاركت داشته باشد. لازم بذكر است حق التحقيق اين دانشجويان برابر با استاديار پايه يك مي باشد.