سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

5

ورود

مسئوليت بررسي عدم تطابق بين موضوعات طرح هاي پژوهشي

بر اساس مصوبه 7/7/93 شوراي پژوهشي دانشگاه مديران محترم گروه هاي آموزشي مي بايست عدم تطابق بين موضاعات طرح هاي پژوهشي در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد، دكتري و طرح هاي مستقل و 120 ميليون ريالي را بررسي و سپس به شوراي پژوهش ارسال نمايند.