سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

3

ورود

هزينه پرسنلي طرح هاي پژوهشي نظري افزايش يافت

در اين خصوص در شوراي پژوهشي مورخ 28/7/93  هزينه پرسنلي طرح هاي پژوهشي نظري براي طرح هاي مستقل بدون همكار حداكثر 000/000/40 ريال و براي مجري و همكاران حداكثر  000/000/48 ريال تعيين گرديد.