سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

2

ورود

شرايط پذيرش مقاله مستخرج از طرح

مقاله‫ ي مستخرج از طرح پژوهشي زماني قابل قبول مي باشد كه اسامي نويسندگان آن از ليست همكاران طرح پژوهشي بوده و يا با دريافت مجوز كتبي از پژوهش در خصوص اضافه شدن نويسنده قبل از ارسال مقاله اقدام شده باشد.