سامانه مديريت امور پژوهشي

آمار بازدیدکنندگان

1

ورود

امكان ارائه يك طرح مستقل تا سقف 120 ميليون ريال بدون دريافت حق‫الزحمه

بر اساس مصوبه 2/4/1393 شوراي پژوهشي دانشگاه مقرر گرديد در صورتي که مجري محترم طرح پژوهشي مستقل هزينه پرسنلي خود را براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي اختصاص دهد، پژوهش نيز به ميزان 2 برابر سهم مجري از محل اعتبارات پژوهشي براي انجام طرح پرداخت مي‫نمايد. در اينصورت تجهيزات آزمايشگاهي خريداري شده در اختيار دانشکده قرار مي‫گيرد تا بر اساس قوانين مصوب  براي استفاده‫هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه بکار گرفته شوند. با توجه به اين مصوبه امكان ارائه يك طرح مستقل تا سقف 120 ميليون ريال بدون دريافت حق‫الزحمه در سال فراهم مي‫شود.