درباره

 

ایــن مدیریــت در ســه حــوزه حمایــت از فعالیت هـــای فناورانـــه اعـــضای هیات علمــی، دانشــجویان و فارغ التحصیــان دانشــگاه، حمایــت از توســعه و فرهنگ ســازی در حــوزه کارآفرینــی، و همچنیــن پیگیــری تجاری ســازی تولیــدات فناورانــه، در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه فعالیــت می نمایــد.