مخاطبین و حوزه فعالیت

مخاطبین:

- اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه

- دانشجویان عزیز در مقاطع مختلف تحصیلی

حوزه‌ فعالیت:

- حمایــت از فعالیت هـــای فناورانـــه

- ترویج و توســعه فرهنگ کارآفرینــی

- پیگیــری تجاری ســازی تولیــدات فناورانــه

- استقرار شرکت‌ها در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه

- برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دوره‌های آموزشی توانمندسازی