مرکز رشد دانشگاه اراک

مرکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به‌منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدیدی را فراهم می‌کند. مخاطبان اصلی مرکز رشد، کلیه محققین، دانش‌آموختگان و نوآوران با هویت مستقل با هسته‌های تحقیقاتی و واحدهای نوپای صنایع می‌باشند. با ارائه برنامه کاری مناسب برای ایجاد حرفه و شغل متکی بر دانش و فناوری اقدام می‌نماید.