مدیریت آزمایشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا پسرکلو

مرتبه علمی: استادیار (دکتری بیوسیستماتیک جانوری)

گروه زیست شناسی

تلفن:

08632622060

08632627230