اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فنـاوری‌هـای آزمایشـگاهی بـا همکاری دانشـگاه شـیراز، انجمن تحقیقات آزمایشـگاهی ایران و دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت عتف، در تاریـخ 7 و 8 اسفند ماه 1398، به میزبانی دانشـگاه شیراز برگزار خواهد شد. این کنفرانس اولین کنفرانس تخصصی درحوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی است که فرصت مناسبی را جهت هم اندیشی و تبادل تجربیات بین دانشـگاهیان و کارشـناسان فنی تجهیزات فراهم می‌کند. کلیه اعضـاء محترم هیأت علمی دانشـگاه‌ها و مراکز پژوهشـی و فناوری عضو شاعا، مـدیران و کارشـناسان محترم امور آزمایشـگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی و دانشـجویان محترم تحصـیلات تکمیلی، در نشـست مـذکور شـرکت و نسـبت به ارسـال مقالات علمی مرتبط با موضوع کنفرانس، اقـدام نماینـد. برای کسب اطلاعـات بیشتر و پاسـخگویی به سؤالات احتمـالی، بـا دبیرخانه برگزاری کنفرانس به شـماره تلفن‌های 36137182 - 36460943 - 071 تماس حاصل فرمایید.