اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فنـاوریهـای آزمایشـگاهی بـا همکاری دانشـگاه شـیراز، انجمن تحقیقات آزمایشـگاهی ایران و دفترحمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت عتف، در تاریـخ8 اسفند ماه1398 ،به میزبانی دانشـگاه شیراز برگزار خواهد شد. این کنفرانس اولین کنفرانس تخصصی درحوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی است که فرصت مناسبی راجهت هم اندیشی و تبادل تجربیات بین دانشـگاهیان و کارشـناسان فنی تجهیزات فراهم میکند. کلیه اعضـاء محترم هیأت علمی دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی و فناوری عضوشاعا، مـدیران و کارشـناسان محترم امور آزمایشـگاهها و کارگاههای تحقیقاتی و دانشـجویان محترم تحصـیلات تکمیلی، در نشـست مـذکورشـرکت و نسـبت به ارسـال مقالات علمی مرتبط با موضوع کنفرانس، اقـدام نماینـد.  برای کسب اطلاعـات بیشتر و پاسـخگویی به سؤالات احتمـالی، بـا دبیرخانه برگزاری کنفرانس به شـماره تلفنهای 36137182-36460943-071 تماس حاصل فرمایید.