دکتر --------

درباره مدیریت

نام و نام خانوادگی: مژگان زنده دل

مدرک تحصیلی: دکتری شیمی مدنی

مرتبه علمی: استاد

گروه: شیمی

پست الکترونیکی: M-zendehdel@araku.ac.ir

تلفن تماس: 08632627524 و 2041-08634173401