ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری

آدرس: اراک- میدان بسیج- پردیس دانشگاه اراک- سازمان مرکزی- طبقه چهارم
کدپستی: 875-38156
تلفن: 32622000-086

تلفن: 32621051-086
ایمیل: d-research@araku.ac.ir
: