معاون پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد صفی خانی

 

مدرک تحصیلی : دانشیار مهندسی مکانیک

 

پست الکترونیکی : h-safikhani@araku.ac.ir

 

شماره تماس: 08632622000

دکتر حامد صفی خانی