معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا فضلعلی

مرتبه: دانشیار

گروه: مهندسی شیمی