دکتر حامد صفی خانی

معاون پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی: حامد صفی خانی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

گروه: مهندسی مکانیک

پست الکترونیکی : h-safikhani@araku.ac.ir

شماره تماس: 08632622000