درباره

شــرکت تکوین آزمایــش پارســه به عنــوان نخســتین شــرکت دانش  بنیــان  دانشــگاه اراک در زمینــه طراحــی و ســاخت دســتگاه هایی بــا فنــاوری بــالا و بــه روز می باشــد و تاکنــون بیــش از پنــج فنــاوری جدیــد را طراحــی و ارائــه نمــوده اســت. اصلی تریــن محصــول شــرکت، تولیــد اولیــن دســتگاه خشــک کن انجمــادی خا،«فریــز درایــر»، شــرکت تکوین آزمایــش پارســه به عنــوان نخســتین شــرکت دانش  بنیــان  دانشــگاه اراک در زمینــه طراحــی و ســاخت دســتگاه هایی بــا فنــاوری بــالا و بــه روز می باشــد و تاکنــون بیــش از پنــج فنــاوری جدیــد را طراحــی و ارائــه نمــوده اســت. اصلی تریــن محصــول شــرکت، تولیــد اولیــن دســتگاه خشــک کن انجمــادی خا،«فریــز درایــر»، از دیگــر محصــولات ایــن شــرکت دســتگاه هاپکینســون بــار، کــه دســتگاهی کاربــردی در حــوزه آزمایــش تجهیــزات صنعتــی تحــت بــار دینامیکــی اســت، اســلحه گازی و سرعت ســنج گازی می باشــد.