درباره

شــرکت روئیــن حــرارت رئــوف، کــه در جلســه 19/10/94 کارگــروه تشــخیص صالحیــت و ارزیابــی دانشبنیــان معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت  جمهــوری، بــا موضــوع ســخت‌کاری ســطحی بــه روش نیتروژندهــی پالســمایی، موفــق بــه اخــذ عنــوان دانــش بنیــان گردیــد. یکــی از روشهــای ســختکاری ســطحی، نیتروژندهــی میباشــد کــه از محیــط پالســما بــرای نفــوذ اتمهــای نیتــروژن بــه ســطح قطعــات فــوالدی اســتفاده میشــود و در اثــر آن بــا تشــکیل الیههــای نیتریــدی خـواص سـطحی قطعـات از قبیـل سـختی، مقاومـت سایشــی، مقاومــت خوردگــی و مقاومــت خســتگی بهبــود چشــمگیری می‌یابــد. تکنولــوژی مذکــور عمــر قالبهــای فلــزی و صنعتــی را بیــش از پنــج برابــر افزایــش میدهــد کــه ایــن امــر در صنایــع بــه صرفهجویــی قابلتوجهــی در هزینههــا میانجامــد. ایــن فنــاوری درحالحاضــر از طــرف صنایـع مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه و امیـد اسـت بتوانــد در آینــدهای نزدیــک گســترش بیشــتری در فعالیتهــای خــود ایجــاد نمایــد.