درباره

شــرکت ســازه رایانــش ابرگســتر، مســتقر در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه اراک، از ســوی معاونــت محتــرم علمــی ریاســت جمهــوری بهعنــوان پنجمیــن شــرکت دانــش بنیــان نوپــای دانشــگاه اراک شــناخته شــد. ایــن شــرکت توســط جمعــی از دانشآموختــگان و دانشــجویان کارشناسیارشــد گــروه مهندســی عمــران تاســیس شــده اســت. موضــوع فعالیــت شــرکت ســازه رایانــش ابــر گســتر، ارایــه خدمــات مهندســی ســازه بــر بســتر محاســبات ابــری اســت. محصــول اصلــی شــرکت نرمافــزاری تحــت وب اســت کــه بـا نـام تجـاری »اتوسـازه« ماموریـت صـدور خدمات مهندسـی را بـه اقصـی نقـاط جهـان دنبـال میکنـد.