درباره

شــرکت بعــد شــرکت ســامانه آوران دانــش گســتر ســاعد اســت کــه از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بهعنــوان ششــمین شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاه اراک شــناخته شــده اســت و بــر اســاس مصوبــه مــورخ 22/12/94 کارگـروه ارزیابـی و تشـخیص صالحیـت شـرکتها و موسسـات دانـش بنیـان، پنـج محصـول این شـرکت دانشبنیــان تشــخیص داده شــده و مشــمول قانــون حمایــت از شــرکتها و موسســات دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات قــرار گرفتــه اســت.