درباره

شــرکت فنــاوران ثریــای موعــود، ســومین شــرکت مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه اراک اسـت کـه بـا طراحـی و سـاخت دسـتگاه حجامـت اتوماتیــک در حــوزه دانــش مکاترونیــک، در شــاخه طراحـی و سـاخت تجهیـزات پیشـرفته هیدرولیکـی و پنوماتیکــی، موفــق بــه دریافــت مجــوز فعالیــت پژوهشــی دانــش بنیــان گردیــده اســت. ایــن شــرکت در ســال 1393 تاســیس گردیــده اســت و در زمینههــای مختلفــی از جملــه ایدهپــردازی،  کارآفرینــی، طراحــی، ســاخت و مهندســی معکــوس تجهیــزات مختلــف در بخــش پزشــکی، نفــت و گاز، رباتیــک و نانورباتیــک فعالیــت مینمایــد. از دیگــر دســتاوردهای ایــن شــرکت طراحــی و ســاخت دســتگاه بســتهبندی اتوماتیــک در کشــتارگاههای طیــور میباشــد کــه در آینــدهای نزدیــک ارائــه خواهــد شــد.