درباره

شــرکت دانشبنیانپدیــدآوران پاینــد کارمایــه، طــراح و ســازنده توربینهــای بــادی کوچــک و ماشــینهای الکتریکــی آهنربــای دائــم، در ســال 1394 فعالیــت خــود را بــا احــداث نیروگاههــای بــادی 33 کیلــووات در پردیــس دانشــگاه اراک، بــا مشــارکت اعضــای هیئتعلمــی رشــته مهندســی مکانیــک آغــاز کــرد. از ویژگیهــای منحصربهفــرد توربینهــای بــادی ســاخت ایــن شــرکت میتــوان بــه حــذف گیربکــس از ســاختار توربیــن اشــاره کــرد. همچنیــن تمــام اجــزای توربیــن از جملــه ژنراتــور آهنربــای دائــم، پرههــا و ناســل توربیــن در دانشــگاه اراک طراحــی و ســاخته شــده اســت. همچنیــن طراحــی و ســاخت پایلــوت نیــروگاه  خورشــیدی 15 کیلــو وات، از دیگــر اقدامــات مــورد مباهــات ایــن واحــد میباشــد. طــرح احــداث پایلــوت نیــروگاه خورشــیدی دانشــگاه اراک، بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهـوری، در سـال 1391 افتتـاح شـد و از بهمنمـاه همــان ســال در حــال تزریــق تــوان بــه شــبکه میباشــد. ایــن نیــروگاه در مرحلــه اول بــا تــوان 15 کیلـووات متصـل بـه شـبکه اجـرا شـده اسـت و در مرحلــه دوم قصــد راهانــدازی پنــج کیلــووات بــه صـورت جـدا از شـبکه را دارد. تجهیـزات مـورد نیـاز در راسـتای حمایـت از کار و سـرمایه ایرانـی توسـط شـرکت آریـا سـوالر، کـه یـک شـرکت تولیدکننـده داخلـی میباشـد، تهیـه شـده و اجـرا بـا همـکاری کارشناسـان دانشـگاه اراک صـورت پذیرفتـه اسـت. شـایان ذکـر اسـت پـس از نصـب ایـن نیـروگاه تعــدادی پــروژه تحقیقاتــی در مقطــع کارشناســی و کارشناسیارشــد، در جهــت تحلیــل سیســتم موجـود، گسـترش آن در آینـده و ارائـه سیسـتمهای جدیــد تعریــف شــده اســت. در حــال حاضــر نیــز بخـش متصـل بـه شـبکه، موجـب کمـک بـه تولیـد بــرق در دانشــگاه شــده اســت؛ طــوری کــه تولیــد بــرق تــا آخــر خــرداد 1395 ،در حــدود نــود هــزار کیلــووات ســاعت بــوده اســت.