درباره

شــرکت کیمیاگــران انــرژی ارک پویــا، در کمیتــه ارزیابــی صاحیــت شــرکت های دانش بنیــان معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری، بــا ارائــه طــرح سیســتم ذخیره ســازی، موفــق بــه دریافــت عنــوان دانش بنیــان گردیــد. ایــن شــرکت در زمینــه سیســتم های انــرژی، طراحــی و ســاخت تجهیــزات صنایــع نفــت، گاز، پالایشــگاه و پتروشــیمی، نیــروگاه، تأسیســات حرارتــی و برودتــی فعــال می باشــد و در حال حاضــر شــش گــروه مهندســی، متشــکل از دانشــجویان، مهندســین و اعضــای  هیئت علمــی دانشــگاه های کشــور، در آن مشــغول بــه فعالیــت پژوهشــی می باشــند.