آقایان دکتر محمدیاسر معصومی و دکتر آبتین عبادی -سرآمدان علمی کشور

آقایان دکتر محمدیاسر معصومی و دکتر آبتین عبادی -سرآمدان علمی کشور

حضور متوالی همکاران دانشمند و توانمندمان آقایان دکتر محمدیاسر معصومی و دکتر آبتین عبادی برای دومین بار در جمع سرآمدان علمی کشور، رتبه سیزدهم دانشگاه اراک در فدراسیون سرآمدان علمی کشور را به ارمغان آورد.
برای این عزیزان تندرستی و استمرار موفقیت آرزومندیم