امکان ارائه یک طرح مستقل تا سقف 120 میلیون ریال بدون دریافت حق‫الزحمه

بر اساس مصوبه 2/4/1393 شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید در صورتی که مجری محترم طرح پژوهشی مستقل هزینه پرسنلی خود را برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص دهد، پژوهش نیز به میزان 2 برابر سهم مجری از محل اعتبارات پژوهشی برای انجام طرح پرداخت می‫نماید. در اینصورت تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده در اختیار دانشکده قرار می‫گیرد تا بر اساس قوانین مصوب  برای استفاده‫های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه بکار گرفته شوند. با توجه به این مصوبه امکان ارائه یک طرح مستقل تا سقف 120 میلیون ریال بدون دریافت حق‫الزحمه در سال فراهم می‫شود.