تازه های کتاب انتشارات دانشگاه اراک

تازه های انتشارات دانشگاه اراک:

زبان تخصصی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی: دکتر مسعود کشاورز/ دکتر هوشنگ یزدانی

مبانی و مدیریت کشاورزی پایدار: دکتر سعید شرفی

تولید و بازاریابی انار: دکتربابک ولی زاده/ دکتر احمدرضا عباسی فر

بیماری های پیرامون زایش: دکتر مهدی حسین یزدی/ دکتر احسان محجوبی/ دکتر مهدی میرزایی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی: دکتر محمد پرستش/ دکتر عباس صارمی

پلاسما پزشکی: دکترمهران شاه منصوری

سایت انتشارات دانشگاه اراک