تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال 1398

هفته پژوهش و فناوری

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مرکزی در سال 1398