درباره شرکت ریز فناوران شیمی سبز

شــرکت دانشبنیــان ریزفنــاوران شــیمی ســبز، دومیــن شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه اراک اســت کــه در ســال 1394 موفــق بــه اخــذ مجــوز گردیــد و در ســال 1395 ،از ســه محصــول جدیــد خــود رونمایــی بهعمــل آورد. محصــوالت ایــن شــرکت S-Colloid« ،»151-SP-Colloid« تجــاری نامهــای بــا 104 »و »Colloid-M 505 ،»میتواننــد صنایــع و مراکــز پزشــکی کــه بهایــن محصــوالت نیــاز دارنــد را از واردات آن بینیــاز نماینــد. همچنیــن بایــد بــه محصــول »Compos-101P »کــه در پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی محیــط زیســت در تهــران )در ســال 1394 )رونمایــی شــده بــود نیــز اشــاره کـرد، زیـرا ایـن محصـول قابلیـت جـذب و تخریـب فتوکاتالیســتی آالیندههــای آب را بهطــور همزمــان دارا میباشــد و بــه تاییــد نانومقیــاس، از معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری نیـز رسـیده اسـت کـه ایـن امـر موجبـات صـدور یـک ایــزو و همچنیــن تجاریســازی ایــن محصــول را فراهــم آورده اســت.