رونمایی از سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک