زمان ارائه طرح پژوهشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مصوبه 27/6/91 در خصوص زمان ارائه طرح پژوهشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری لغو گردید و مقرر گردید در صورتیکه حداقل فاصله زمانی دفاع 6 ماه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و یکسال برای دانشجویان دکتری باشد، طرح در قالب پایان نامه پذیرفته شود.