شرایط همکار دانشجویان دوره دکترا در طرح های پژوهشی مستقل

 

در صورتیکه دانشجویان دوره دکتری امتحان جامع خود را گذرانده و شاغل نیز نباشند همچنین بر اساس نظر استاد راهنما و معاونت آموزشی دانشکده مربوطه مقالات مربوط به پایان نامه خود را منتشر کرده باشد می‫ توانند برای انجام یکی از طرح‫های پژوهشی مستقل استاد راهنمای خود به عنوان همکار مشارکت داشته باشد. لازم بذکر است حق التحقیق این دانشجویان برابر با استادیار پایه یک می باشد.