شرایط پذیرش مقاله مستخرج از طرح

مقاله‫ ی مستخرج از طرح پژوهشی زمانی قابل قبول می باشد که اسامی نویسندگان آن از لیست همکاران طرح پژوهشی بوده و یا با دریافت مجوز کتبی از پژوهش در خصوص اضافه شدن نویسنده قبل از ارسال مقاله اقدام شده باشد.پ