مدیر امور پژوهشی

مدیر امور پژوهشی

دکتر مهران شاه منصوری

دانشیار فیزیک-پلاسما

  

تلفن:       32622020-086

دورنگار:   32621051-086