مسئولیت بررسی عدم تطابق بین موضوعات طرح های پژوهشی

بر اساس مصوبه 7/7/93 شورای پژوهشی دانشگاه مدیران محترم گروه های آموزشی می بایست عدم تطابق بین موضاعات طرح های پژوهشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتری و طرح های مستقل و 120 میلیون ریالی را بررسی و سپس به شورای پژوهش ارسال نمایند.