معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

علیرضا فضلعلی
دانشیار مهندسی شیمی