هزینه قابل پرداخت برای شرکت در کنفرانس های علمی داخلی

بر اساس مصوبه 19/3/1393 شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید حداکثر هزینه قابل پرداخت برای شرکت در یک کنفرانس علمی داخلی 6500000 ریال باشد. سقف پرداخت برای هزینه‫های شرکت در دو کنفرانس داخلی و یا بیشتر حداکثر 10000000 ریال تعیین گردید.