هزینه پرسنلی طرح های پژوهشی نظری افزایش یافت

در این خصوص در شورای پژوهشی مورخ 28/7/93  هزینه پرسنلی طرح های پژوهشی نظری برای طرح های مستقل بدون همکار حداکثر 000/000/40 ریال و برای مجری و همکاران حداکثر  000/000/48 ریال تعیین گردید.