کنفرانس‫های علمی بین‫ المللی در جزیره ‫های کیش و قشم

در صورت تمایل اعضای هیات علمی می ‫توانند، با رعایت آئین نامه دانشگاه اراک در مورد شرکت با ارائه مقاله درگردهمایی‫ های علمی بین‫ المللی خارج از کشور، کنفرانس‫های علمی بین‫ المللی در جزیره ‫های کیش و قشم را جایگزین کنفرانس‫های خارجی سالانه خود کرده و مطابق گروه چهارم سفرهای خارجی هزینه‫ های سفر خود را دریافت نمایند.