« بازگشت

شرایط پذیرش سمینارهای علمی بین المللی

بر اساس مصوبه 24/6/1393 شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید علاوه بر رعایت  آیین نامه دانشگاه اراک در مورد شرکت با ارائه مقاله در گردهمایی های علمی بین المللی خارج از کشور، از این پس فقط به سمینارهای بین المللی که کاملا تخصصی باشد مجوز شرکت داده شود.

 

.توپ