ارتباط با ما

آدرس: اراک، پردیس دانشگاه اراک، معاونت پژوهش و فناوری، مرکز رشد واحدهای فناور، طبقه اول

تلفن: 08634173326