ارتباط با ما

آدرس: 

اراک، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب معاونت پژوهش و فناوری، طبقه پنجم

اراک، پردیس دانشگاه اراک، معاونت پژوهش و فناوری،ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور، طبقه اول

تلفن: 32622102-086 32622104-086