مسعود زمانی

کارشناس فناوری، کارآفرینی و تجاری سازی

تلفن: 08632622104

کیمیا فوقی

کارشناس فناوری، کارآفرینی و تجاری سازی

تلفن: 08632622102